With wonderful collaboration with Gu Lab, new publication was on Nature Biomedical Engineering

Conjugation of haematopoietic stem cells and platelets decorated with anti-PD-1 antibodies augments anti-leukaemia efficacy. Quanyin Hu, Wujin Sun, Jinqiang Wang, Huitong Ruan, Xudong Zhang, Yanqi Ye, Song Shen, Chao Wang, Weiyue Lu, Ke Cheng, Gianpietro Dotti, Joshua F. Zeidner, Jun Wang & Zhen Gu. Nature Biomedical Engineering   link to the paper:  https://www.nature.com/articles/s41551-018-0310-2

A new fruitful research from Teng Su, Ke Huang and our other lab members, has been published on Advanced Functional Materials

Platelet‐Inspired Nanocells for Targeted Heart Repair After Ischemia/Reperfusion Injury Teng Su, Ke Huang, Hong Ma, Hongxia Liang, Phuong‐Uyen Dinh, Justin Chen, Deliang Shen, Tyler A. Allen, Li Qiao, Zhenhua Li, Shiqi Hu, Jhon Cores, Brianna N. Frame, Ashlyn T. Young, Qi Yin, Jiandong Liu, Li Qian, Thomas G. Caranasos, Yevgeny Brudno, Frances S. Ligler, KeContinue reading “A new fruitful research from Teng Su, Ke Huang and our other lab members, has been published on Advanced Functional Materials”